Tekniske skredfag

Snøskredforskning ved NGI

Norges Geotekniske Institutt (NGI)  har siden et Stortingsvedtak i 1972 utført statlig finansiert forskning på snøskred. Du kan lese mer om opprettelsen av denne forskningen her. Forskningen er for tiden finansiert via Statsbudsjettet ved Olje- og energidepartementet, og midlene mottas via NVE.

Følgende områder er prioritert:

  • Fullskalaforsøk og måling av snøskred i Ryggfonn
  • Analyse, modellering og beregning av utløpsdistanse og krefter i snøskred
  • Faresonekartlegging – metoder for kartlegging av skredutsatte områder
  • Skredfarevarsling – nye metoder for skredvarsling og beredskapsrutiner
  • Sikringstiltak mot snøskred, som skredvoller og skjermer

Planen for NGIs snøskredforskning gjelder for tre år av gangen (nåværende plan: 2017-2019).

Les mer (ekstern lenke)

Fonnbu_Karstein_Lied

Skredforsker Karstein Lied undersøker snøprofil utenfor den opprinnelige skredforskningstasjonen Fonnbu som fungerte fra oppføringen i 1973 til den brant ned i 2005 (foto: NRK, 1976)

 

04NYHFonnbu, nett

Dette er den nye versjonen av Fonnbu, som ble åpna i 2006 (foto: Randi Anne Lunde).  

Menneskelig faktor

CARE

Kompetansesenter for snøskred  (CARE – Center for Avalanche Research and Education) vektlegger temaet sikker ferdsel i vinterfjellet, med spesiell vekt på utfordringer tilknyttet snøskred. Fokus skal være på den menneskelige faktor. Etableringen foregår som et 3-årig prosjekt ved Idrettshøgskolen, Finnmarksfakultetet, UiT – Norges arktiske universitet. Visjonen til prosjektet er at ingen skal omkomme i snøskred i Norge.

Satsingen har både en forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen menneskelige faktorer knyttet til snøskredproblematikk, og en helhetlig og samlende dimensjon der målet er å bidra bredt i skredforebyggende arbeid. De fleste skredulykker skyldes menneskelige feil og derfor vil hovedfokuset i forskningssatsningen være på den menneskelige faktor.

Les mer  (ekstern lenke)

Neremstind

Forvaltning

Overordna ansvar hos NVE

NVE har det overordna ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. Dette innebærer å yte hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og ressurser til kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvaking, varsling og beredskap.

I NVEs helhetlige forvaltningsmodell for skredforebygging, inngår også forskning og formidling.

Les mer  (ekstern lenke)

Statens vegvesen forvalter vegnettet

Vegvesenet er vegadministrasjon for staten på riksvegene (10 600 km) og for fylkesvegene (ca 44 300 km). Oppgaven er å ta vare på, planlegge, utvikle drifte og vedlikeholde vegene. Hvert år brukes store ressurser på å sikre riks- og fylkesvegnettet mot nedfall av stein, is, snø og jord på vegnettet. Steinskred og snøskred utgjør størstedelen av slike hendelser. Vegvesenet kan også igangsette og gjennomføre anvendt forskning. Forskningen foregår i tett samspill med utførende forskningsinstitutt eller universitet. Som byggherreorganisasjon kan Statens vegvesen også teste resultater i fullskala.

Les mer (ekstern lenke)

IMG_8179.JPG

Fv. 40 langs Hjørundfjorden på Sunnmøre (foto: Tore Humstad)

binary-1304241-1101839

Skredoverbygg og fangvoll sikrer fv. 655 langs Norangsfjorden på Sunnmøre. (Foto: Arild Solberg)