Gjeldende versjon av vedtektene ble vedtatt av årsmøtet i Norsk skredfaglig forening 10.5.2021 med gyldighet fra 1.6.2021:

§ 1 – Foreningens navn

Foreningens navn er «Norsk skredfaglig forening» og ble stiftet 22. desember 2016. Foreningen profilerer seg med kortformen og domenet «Norskred» – og på engelsk som Norwegian Avalanche Association.

§ 2 – Formål

Foreningens formål er å forene fagfolk som gjennom sin virksomhet jobber for å øke kunnskapen om snø og snøskred samt begrense ulykker, skader og andre ulemper som følge av snøskred.

Gjennom tverrfaglig samarbeid vil foreningen utveksle erfaring og kunnskap, bidra til læring og folkeopplysning og representere det norske fagmiljøet i sammenhenger der dette er naturlig.

§ – 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 – Organisasjon

Foreningen ledes av et styre som forvalter foreningens midler. Den høyeste myndighet er årsmøtet.

Styret består av fem faste medlemmer (inkl. leder) som velges av årsmøtet for to år om gangen og to varamedlemmer som velges for ett år om gangen. Minst to av de faste medlemmene er på valg hvert år.

Styrets leder velges for to år av gangen gjennom direktevalg i årsmøtet, mens styret selv konstituerer nestleder for ett år av gangen. På styremøter vil faste medlemmer som melder frafall bli erstattet av vararepresentanter som overtar stemmeretten i styret. Ellers vil vararepresentantene ha oppmøte- og uttalerett, men ikke stemmerett, i alle styremøtene.

Styret kan også, for ett år av gangen, gi oppmøte- og uttalerett til èn representant for studentmedlemmene (se § 8).

§ 5 – Medlemskap

Norsk skredfaglig forening opererer med følgende medlemstyper:

 • Personlige medlemmer (jfr. §6)
 • Støttemedlemmer (jfr. §7)
 • Studentmedlemmer (jfr. §8)
 • Æresmedlemmer (jfr. §9)

Opptak av medlemmer foretas av styret. Det er kun personlige medlemmer og æresmedlemmer som har stemmerett ved årsmøtet og som kan ta på seg styreverv.

§ 6 – Personlige medlemmer

Som personlige medlemmer kan opptas personer som:

 • har snøskredfaglige oppgaver som del av sin profesjonelle jobb.
 • forsker på snøskred (inkl. PhD-arbeid).
 • har et sentralt faglig verv eller en faglig rolle i en organisasjon eller et foretak som engasjerer seg i snøskredfag.

For alle disse gruppene gjelder det at søkerne må kunne dokumentere minst 20 dagers arbeid med snøskredfaglige oppgaver pr. år i minst to av de fire siste årene. For pensjonister, som ikke lenger er aktive i faget, gjelder det at de må ha hatt tilsvarende aktivitetsnivå de siste årene i yrkeslivet. For kontingent, se §11.

§ 7 – Støttemedlemmer

Bedrifter og foretak som gjennom sine oppdrag og aktiviteter støtter opp om formålet til foreningen (§ 2), kan søke om støttemedlemskap. Som støttemedlem kan de bidra økonomisk eller med andre ressurser til foreningens aktiviteter. Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet. For kontingent, se §11.

§ 8 – Studentmedlemmer

Studenter som gjennomfører oppgaver eller annet studentarbeid på bachelor- og masternivå med snøskred som tema, kan tas opp som studentmedlemmer. Formålet med ordningen er å etablere et kontaktpunkt mellom fagmiljø og studenter. Studentmedlemskapet er gratis, og gir ikke stemmerett ved årsmøtet. Studentmedlemskapet opphører senest to år etter at studiet er avsluttet, eller idet en student blir tatt opp som personlig medlem (se § 6).

§ 9 – Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan styret utnevne fagpersoner som gjennom et langt virke har bidratt til foreningens formål eller som på annen fremragende måte har gjort seg fortjent gjennom skredfaglig vitenskap eller praksis.

Æresmedlemmer utnevnes av styret etter enstemmig innstilling fra rådgivende utvalg. Styrets vedtak må være enstemmig. Æresmedlemskap er livslangt, gratis og gir samme rettigheter som for personlige medlemmer.

§ 10 – Opphør av personlig medlemskap

Utmeldelse skjer skriftlig til styret og gjøres gjeldende fra årsskiftet etter at utmeldelsen er kommet styret i hende. Medlemmer som står til rest med årskontingent og som unnlater å betale tross gjentatte purringer, skal strykes som medlemmer. Vedkommende kan bare gjenopptas som medlem etter at skyldig kontingent er betalt.

§ 11 – Kontingent

Kontingenten for personlige medlemmer fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

Standard støttebeløp for støttemedlemmer fastsettes av styret.

Studentmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 12 – Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen 1. juni. Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallelsen.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. april.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

 1. Godkjenning av årsmelding
 2. Godkjenning av årsregnskap
 3. Orientering om budsjett
 4. Valg av styre
 5. Valg av valgkomite
 6. Fastsettelse av årskontingent
 7. Andre saker nevnt i innkallelsen

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Vedtektsendringer kan bare gjøres på årsmøtet, og for å være gyldig trenger vedtektsendringer 2/3 flertall.

§ 13 – Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 – Valgkomite

Årsmøtet utnevner valgkomite med minimum 3 og maksimum 4 medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å innstille, for årsmøtet, kandidater til vervene styreleder og styremedlemmer (jf. §4). Den skal så langt det er mulig bidra til at styresammensetningen får den nødvendige faglige bredden for å ivareta foreningens formål (jfr. §2) og ansvarsområder.

Valgkomiteen innstiller også ny valgkomite for påfølgende år.

§ 15 – Arbeidsutvalg

Styret kan oppnevne egne arbeidsutvalg for å ta seg av spesielle saker. Styret foretar selv oppløsning av de oppnevnte arbeidsutvalg når arbeidet ansees avsluttet.

§ 16 – Oppløsning

Oppløsning av foreningen behandles som lovendring, men vedtaket må treffes på to årsmøter etter hverandre. Det siste årsmøtet som vedtar oppløsning av foreningen skal også fatte vedtak om disponeringen av foreningens midler.