Hils på studentutvalget

Norsk skredfaglig forening har en ordning for å opprette faglige utvalg som setter av litt tid for å se på spesielle saker som kan være interessante på tvers av bedrifter og organisasjoner. Studentutvalget ble det første utvalget som ble opprettet.

Norskred har i dag om lag 20 studentmedlemmer. Disse har assosiert medlemskap i foreningen mens de jobber med relevante studentoppgaver og i den første tiden etter at de har avsluttet studiet. Da kan de søke ordinært medlemskap. Studentutvalget består av fem engasjerte studenter som ivrer litt ekstra for at studentene skal få tilgang til relevante fag, lærerike sommerjobber og etter hvert mulighet til å skrive spennende oppgaver om snø, snøskred og håndtering av snøskredfare.

Det er mer enn nok å bruke tida på mens man er student, så studentutvalget må prioritere hardt. De har satt seg som mål å lage en rapport til sommeren med oversikt over snøskredfaglige studietilbud i Norge og tips til hvordan nye studenter kan gå fram for å skaffe kompetanse og sette sammen et målretta studieløp. De gir også råd til styret om hva Norskred kan gjøre for at studentene skal finne fram i fagmiljøet, i jakten på litteratur, oppgaver, ressurspersoner, sommerjobber og aktuelle veiledere. De ivrer også for at avsluttede studentoppgaver skal bli kjent for fagmiljøet, gjennom publisering, presentasjoner og diverse fagtreff.

Sammensetning

Det første studentutvalget ble opprettet ganske raskt etter Skredkonferansen 2017 på Åndalsnes. Siden studietiden går fort, har det allerede vært noen utskiftinger i gruppa. For tida består utvalget av Ørjan Søderblom (Oslo), Emil Solbakken (Trondheim), Brage J. Heill (Tromsø), Thomas A. Stormoen (Trondheim) og Håvard Toft Larsen (Oslo). Til sammen har de fag fra Høgskulen på Vestlandet (geologi og geofare), NTNU (geologi og tekniske geofag), Universitetet i Bergen (geovitenskap), Universitetet i Oslo (geofag), UNIS, Høgskulen i Volda (friluftsliv og naturguide), Universitetet i Tromsø (idrettsvitenskap) og gjennomført utveksling hos University of Montana (snow science) og Universitetet i Torino. I tillegg har flere bakgrunn fra vinterfriluftsliv, ski og skred på folkehøgskolene i Alta (Ski og skred), Nordfjord og Valdres.

Vi spurte medlemmene i studentutvalget om hvordan de fikk interesse for snø og snøskred og ba dem beskrive sitt nåværende engasjement i faget.

Ørjan Søderblom (26), HVL og UiO, leder i studentutvalget

Ørjan Søderblom

Ørjan fikk øynene opp for snø og snøskred gjennom sin interesse for vinterfriluftsliv og ferdsel i tidvis bratt terreng, men også gjennom studier. Allerede fra starten av utdanningsløpet skjønte han hvilken retning han ville gå, et valg han har fått bekreftet underveis. Han er nå masterstudent ved UiO og leder av studentutvalget i Norskred. I vinter skriver han masteroppgave om snøfysikk basert på kontinuerlige temperaturmålinger i snødekket og ulike modeller. Ørjan er ferdig utdannet til våren (2019) og er dermed også jobbsøkende.

Emil Solbakken (29), HVL og NTNU

Emil Solbakken

Emil vokste opp med bortoverski på Østlandet og fikk sansen for skikjøring i brattere lende etter en vinter i Chamonix. Snøskred var først noe han ville lære mer om for trygt å kunne kjøre litt brattere. Spørsmålene ble imidlertid langt flere enn svarene, og han er nå snart ferdig utdannet ingeniørgeolog med både bachelor- og masteroppgave rettet mot snø og snøskred. Emil er opptatt av de fysiske prosessene som skjer i snødekket og hvordan forståelsen av disse sammen med ny teknologi kan hjelpe oss å håndtere skredfare. Masteroppgaven ved NTNU skal leveres sommeren 2019.

Thomas Austin Stormoen (23), NTNU

Thomas Austin Stormoen

Thomas har alltid vært interessert i naturfag og friluftsliv. Etter å ha startet med skikjøring i og ved skredterreng, ble det raskt naturlig å kombinere de to, og interessen for skredfaget har bare økt de siste årene. Thomas har gjennomført flere kurs og brukt mye tid i fjellet de siste årene. Han studerer tekniske geofag (sivilingeniør) på NTNU i Trondheim, og han skal snart begynne å spesialisere seg. En retning innen geofarer og snødynamikk vil fenge ham, gjerne også med innslag av meteorologiske elementer. Dette semesteret er Thomas på utveksling i Torino, Italia. Før det var Thomas leder i studentutvalget.

Brage Jorunnson Heill (24 år), HiVolda og UiT

Brage Jorunnson Heill

Brage liker å stå på ski og fikk øynene opp for snøskred gjennom bachelorstudiet i friluftsliv og naturguide i Volda. Han studerer nå master i idrettsvitenskap ved UiT med mål om å skrive om menneskelige faktorer i skredterreng. Han ønsker å kunne mest mulig om skred, spesielt menneskelige faktorer slik at han kan føle seg mer trygg på tur alene og sammen med andre. Motivasjonen ligger i et sterkt ønske om å bli folkehøgskolelærer eller lærer i friluftsfag og kunne ha fine og trygge turer med elever.

Håvard Toft Larsen (25), UiB og UiO

Håvard

Håvard fikk interessen for snøskred da han gikk på Nordfjord folkehøgskole og begynte med toppturer der. Siden det har han tatt flere skredkurs og workshops inkludert ‘Ski og Skred’ ved Alta folkehøgskole.
Han er nå i gang med en mastergrad i geofarer og geomekanikk ved UiO og blir ferdig våren 2020. I masteroppgaven skal Håvard undersøke om det er mulig å bruke maskinlæringsalgoritmer til å forklare romlig fordeling av snøskredhendelser som blir observert i ‘Satskred‘-prosjektet. Han bruker da værdata fra griddene i xgeo.no. Utenom dette har han et engasjement for å utvikling av nasjonale KAST-kart for NVE.

Treff på Fonnbu

11.-13 januar 2019 fikk studentutvalget låne skredforskningstasjonen Fonnbu fra NGI. Der fikk utvalgsmedlemmene tid til å bli bedre kjent med hverandre, sette seg inn i historien til Fonnbu, Ryggfonn og Grasdalen, ta en observasjonstur sammen og ikke minst legge noen planer for arbeidet i studentutvalget. Snødekket rundt Fonnbu var forresten ganske ustabilt da studentene var der, noe som gjorde det ekstra interessant å vurdere forholdene og registrere gode observasjoner i regObs. Dagen etter at de reiste ned igjen, ble rv. 15 gjennom dalen stengt pga. skred og skredfare.

Studentutvalget ved Thomas, Ørjan, Emil, Håvard og Brage utenfor skredforskningsstasjonen Fonnbu (NGI).
En tur ut lørdagen var både lærerik og nyttig (foto: Håvard Toft Larsen).
Forholdene i snødekket var langt fra trivielle
Litt av tiden på Fonnbu gikk naturligvis med til å sette seg inn i historien til stedet. Her ser vi NRK-journalist og tungtvannshelt Joakim Rønneberg besøke NGI-nestor Karstein Lied på Fonnbu i 1976.

Innspill til studentutvalget

Studentutvalget vil innimellom fag og oppgaveskriving se på sakene som kan være interresant for nåværende og kommende studenter i snøskredfaget. Har du forslag og informasjon til studentene, kan dette sendes til norskred@norskred.no som formidler videre til studentene.

Nye studenter kan søke studentmedlemskap her.